fbpx

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA POLETNEGA TABORA EGO LECTA 2023

Splošni pogoji in navodila so del prijavnice, pogodbe, ki jo v okviru poletnega tabora sklepata Posredovalnica znanja EGO Lecta , Matej Grm s.p. 1351 Brezovica in starši oziroma skrbniki.

 1. SPLOŠNO

Ob oddaji prijavnice na poletni tabor EGO Lecta se starši oz. skrbniki strinjajo z naslednjimi pogoji in pravili:

 • Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje oz. bolezni, ki bi se zaradi aktivnosti v naravi lahko poslabšala;
 • O morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana…) bom predčasno obvestil vodstvo poletnega tabora EGO Lecta 2023;
 • Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru poletnega tabora EGO Lecta 2023 (športne aktivnosti, plavanje, igre, izlet…);
 • Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok prinesel s seboj, odgovarja otrok sam;
 • Starši oz. skrbniki so dolžni priskrbeti vse potrebne dokumente za varen in zakonit odhod otroka na poletni tabor. Otrok mora imeti s seboj veljaven osebni dokument, zdravstveno kartico in urejeno zdravstveno zavarovanje;
 • Organizator poletnega tabora EGO Lecta 2023 ne nosi odgovornosti za poškodbe in bolezni otrok v času trajanja tabora;
 • Organizator tabora je dolžan poskrbeti za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.
 • Strinjam se, da lahko organizator za potrebe nujnega prevoza otroka prevaža v lastni izvedbi.
 • V primeru, da otrok resno in kontinuirano krši pravila in hišni red tabora, se do ostalih udeležencev tabora vede agresivno ter ogroža njihovo zdravje, lahko organizator odloči, da mora otrok tabor zapustiti. Vsi stroški povezani s tem se zaračunajo staršem, vplačana sredstva pa se ne povrnejo;
 • Organizator tabora bo starše obvestil o morebitnih vedenjskih posebnostih;
 • Obiski staršev v času poletnega tabora EGO Lecta 2023 so dovoljeni, vendar jih zaradi nemotenega dela odsvetujemo. Vsak obisk je potrebno predhodno najaviti vodji tabora na telefonsko številko 031 776 336.
 • Organizator tabora se zaveže, da bo v času poletnega tabora staršem po elektronski pošti poslal fotografije in videoposnetke..
 • Organizator se zaveže, da bo otrokom v času poletnega tabora zagotovil ustrezno spremstvo in nočno dežurstvo.
 • Starši oz. skrbniki bodo otroku pred pričetkom tabora priskrbeli lasten glasbeni instrument (izvzeti so bobni, klavir in klaviature) ali se z organizatorjem dogovorili za njegov najem.
 1. CENA POLETNEGA TABORA

Cena poletnega tabora EGO Lecta za prijave do 31. 4. 2023 znaša 219,00 €. Po tem datumu znaša cena poletnega tabora EGO Lecta 249,00 €. V primeru, da bi želeli, da otrok obiskuje samo dnevne aktivnosti brez nočitev, (prevoz na lokacijo organizirajo starši sami ), je cena poletnega tabora 159,00 €.

Poletni tabor EGO Lecta vključuje:

 • 3x nočitev v varovanem kompleksu turistične kmetije;
 • Zajtrk, kosilo ter večerja v vseh dneh bivanja, z dopoldansko in popoldansko malico;
 • Celodnevni dostop do sadja, prigrizkov in osvežilnih pijač;
 • Glasbeni oziroma plesni program (2x  vsaj dve uri na dan);
 • Dnevna in večerna druženja;
 • Animacije in igre;
 • Varovano in organizirano kopanje v bazenu (namenjenemu otrokom);
 • Športne aktivnosti v naravi ter na zunanjih urejenih igriščih (odbojka, nogomet, košarka, badminton, skupinske igre, …)
 • Skupinski izlet z ogledom kulturnozgodovinskih znamenitosti Gabrovke;
 • Koncert in nastop ob zaključku, v neokrnjeni naravi s podelitvijo priznanj in nagrad.*

*v primeru, da na dan izvedbe koncerta le tega ni mogoče izvesti zaradi slabega vremena, se organizator in starši strinjajo, da se ne povrne del kupnine zaradi ne izvedbe dela programa.

 1. PLAČILNI POGOJI
 • Pred pričetkom izvajanja tabora je potrebno poravnati vse obveznosti do izvajalca.
 • Možno je plačilo v dveh obrokih, oba obroka pa morata biti poravnana najkasneje do 1. 7 2023.
 • Po prejemu elektronske prijave bomo na navedeni elektronski naslov poslali račun.
 1. DOPLAČILA
 • tri dnevne individualne 30 minutne učne ure glasbe: 35,00 €
 • prevoz na poletni tabor: 20,00 € (Brezovica – Dolenja vas pri Čatežu)
 1. ODPOVED UDELEŽBE NA POLETNEM TABORU

Odpoved udeležbe otroka na poletnem taboru, mora biti podana v pisni obliki na info@egolecta.si. Za odjavo do vključno 1. 6. 2023 vam bomo zaračunali strošek odpovedi v vrednosti 30 % cene poletnega tabora. Za odjavo od 1. 6. 2023 do 1. 7. 2023 vam bomo zaračunali strošek odpovedi v vrednosti 50 % cene poletnega tabora. Po 1. 7. 2023 odjave niso več mogoče.

Minimalno število prijavljenih otrok za organizacijo poletnega tabora je 16 otrok. V kolikor bo prijav manj, se organizator zaveže k vračilu celotne plačane kupnine.

 1. REKLAMACIJE

Vsaka stranka ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve. Rok za oddajo reklamacije v pisni obliki je 8 dni po zaključku poletnega tabora. Po zaključenem obdobju 8 dni reklamacije niso več mogoče.

 

Splošni pogoji poslovanja Posredovalnice znanja EGO Lecta

Splošni pogoji Posredovalnice znanja EGO Lecta za smer Glasbena šola veljajo tako za poučevanje na šoli kot na domu.

 1. člen

Individualni pouk instrumenta, petja ali DJ šole poteka enkrat tedensko v 30-, 45-, 2 x 30-,  60-, ali 90- minutnih učnih urah. Skupinski pouk instrumenta petja v paru, DJ šole skupinsko poteka enkrat tedensko v 60- minutnih učnih urah. V primeru, da učenec ostane na pouku sam, se izvaja pouk enake časovne vrednosti.

 1. člen

Šolsko leto Posredovalnice znanja EGO  Lecta – glasbena šola,  traja od 2. septembra  2019 do 24. junija 2020. Posredovalnica znanja EGO Lecta se zavezuje, da bo v tem času opravila 36 učnih ur pri poučevanju instrumenta / petja,  dva velika koncerta, ter dva poldnevna seminarja izbranega instrumenta, predvideno v mesecu decembru ter maju. V času šolskih počitnic ali praznikov Glasbena šola EGO Lecta odpade, razen v primeru, da je z mentorjem dogovorjeno drugače.

Šolsko leto Posredovalnice znanja EGO Lecta – šola petja ter DJ šola poteka v tromesečjih in sicer:

 • oktober, november, december
 • januar, februar, marec
 • april, maj, junij

V vsakem trimesečju bomo opravili deset učnih ur. Pri petju bo opravljenih 10 učnih šolskih ur  po 45 minut, pri DJ šoli bo opravljeno 20 učnih šolskih po 45 minut. Po vsakem trimesečju bo sledil nastop. V času šolskih počitnic ali praznikov Glasbena šola EGO Lecta odpade, razen v primeru, da je z mentorjem dogovorjeno drugače.

 1. člen

Šolnina se plačuje po obrokih v začetku meseca (enkrat mesečno od septembra do junija) ali pa se poravna v enkratnem znesku (na začetku šolanja). V primeru, da se znesek poravna v enkratnem znesku, se plačilo ob morebitnem izpisu ne vrne. Neizkoriščene ure se lahko prenese na drugega učenca. V primeru, da stranka s plačilom šolnine zamuja en mesec, ima do poravnave svojih obveznosti onemogočeno obiskovanje učnih ur instrumenta/petja/glasbene teorije ali DJ šole. Šolnina se poravna vsak mesec najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu računa. Vsak začetek meseca (najkasneje do petega dne v mesecu), vam bo na elektronski naslov poslan račun za tekoči mesec. Prvi račun bo poslan v začetku meseca septembra, zadnji v začetku meseca junija, (10 položnic). V primeru, da stranka s plačilom šolnine zamuja en (1) mesec, ima do poravnanja svojih obveznosti onemogočeno obiskovanje tečaja. Ure v tem času se priznajo kot opravljene.

 1. člen

Pri zamujanju in neopravičenemu izostajanju od učnih ur se zamujenih ur ne nadomešča.

 1. člen

Neopravičen ali predhodno nenajavljen izostanek od pouka se smatra kot polno opravljena učna ura. V primeru odsotnosti mora učenec/starš/skrbnik to vsaj dva dni pred učno uro javiti mentorju. V primeru odsotnosti mentorja zaradi objektivnih razlogov glasbena šola Posredovalnice znanja EGO Lecte v roku sedmih delovnih dni predlaga plan nadomeščanja za odpadlo učno uro. Učenec se predlogu prilagodi. V primeru, da učenec opravičeno izostane, se mora učna ura na predlog mentorja izvršiti v 30 dneh. V primeru, da se učenec ne more v tem času prilagoditi nadomeščanju, se odpadla učna ura prizna kot opravljena. Mentorji se zavezujemo, da bomo poizkusili najti najbolj optimalne ure nadomeščanja. Odsotnost pri DJ šoli ali Šoli petja se smatra kot opravljena ura. Ur ni možno opravičevati.

 1. člen

Sodelovanje med strankami sporazuma traja najmanj dva meseca od podpisa pogodbe oz podpisa vpisnega lista, razen če je z vodstvom Posredovalnice znanja EGO Lecta dogovorjeno drugače. Sporazum se prekine predčasno, če stranka Posredovalnico znanja EGO Lecta o odstopu od pogodbe na podlagi utemeljenih razlogov pisno obvesti na naslov: Posredovalnica znanja in umetnosti, Tržaška cesta 513b, 1351 Brezovica.

 1. člen

Če stranka želi predhodno preklicati dogovor o izobraževanju, to lahko stori šele po dveh mesecih od začetka poteka izobraževanja. Izpis iz programa je potrebno v pisni obliki najaviti vsaj trideset (30) dni pred želeno prekinitvijo na naslov: Posredovalnica znanja in umetnosti EGO Lecta, Tržaška cesta 513b, 1351 Brezovica.

 1. člen

Učenec, ki obiskuje klasičen program poučevanja inštrumenta, mora na začetku leta sporočiti, če bi ob koncu šolskega leta rad opravljal izpit iz predmeta na državni glasbeni šoli. Učenec, ki bi želel opravljati letni izpit, mora obvezno obiskovati individualne ure, 60 minut, 2x 30 minut ali priporočeno 75 minut. Za vse učence prvega, drugega in tretjega razreda je tudi obvezen obisk pouka glasbene teorije ali pa obisk individualnega pouka 75 minut.

 1. člen

Vsi tečaji in učne ure potekajo na posameznikovo lastno odgovornost.

 1. člen

Pridržujemo si pravico do spremembe urnikov.

 1. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tečajev reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bi bila mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Smatramo da so stranke, ki koristijo storitve Posredovalnice znanja in umetnosi EGO Lecta, seznanjene s splošnimi pogoji poslovanja Posredovalnice znanja in umetnosti EGO Lecta.

 1. člen

Pogodba vsebuje dvanajst členov in je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran po en (1) izvod.

Splošni pogoji poslovanja Posredovalnice znanja EGO Lecta

Spodaj napisani pogoji poslovanja Posredovalnice EGO Lecta veljajo za smer Plesna šola Posredovalnice znanja in umetnosti EGO Lecta.

 1. člen

Pouk plesne šole poteka enkrat ali dvakrat tedensko v 45, 60 ali 90 minutnih učnih urah.

 1. člen

Šolsko leto Plesne šole Posredovalnice znanja EGO Lecta poteka od desetega septembra (10. 09. 2019) do enaidvajsetega junija (21. 06. 2020), oziroma do izponitve obljubljenih učnih enot.

Posredovalnica znanja EGO Lecta se zavezuje, da bo v tem času opravila 34 učnih ur / vaj pri poučevanju plesa enkrat na teden in 68 učnih ur / vaj pri poučevanju plesa dvakrat na teden, ter dva velika letna nastopa.

 1. člen

Minimalno število prijavljenih za posamezen tečaj plesa je 7 plesalcev, sicer se tečaj ne bo izvajal oziroma se bo v dogovoru s starši otroke premestilo v drug tečaj.

 1. člen

Šolnina se plačuje po obrokih (enkrat mesečno od oktobra do junija), ali pa se poravna v enkratnem znesku (na začetku izobraževanja). V primeru izpisa, se plačilo ne vrne. V dogovoru z vodstvom šole se lahko preplačan znesek prenese na drugega učenca. Tekom šolskega leta boste prejeli 9 položnic, v enakem znesku.

 1. člen

Šolnina se poravna vsak mesec najkasneje v osmih (8) dneh po prejetju računa. Vsak začetek meseca (najkasneje do petega dne v mesecu), vam bo na elektronski naslov poslan račun za tekoči mesec. Prvi račun bo poslan v začetku meseca septembra, zadnji v začetku meseca junija.

V kolikor stranka s plačilom šolnine zamuja en mesec, ima do poravnave svojih obveznosti onemogočeno obiskovanje plesnih ur. Ure v tem času se priznajo kot opravljene. V primeru morebitnih izostankov otroka iz tečajev, se šolnina ne zmanjša. Izjeme so le hujše poškodbe, ki se jih opraviči z zdravniškim opravičilom.

 1. člen

Sodelovanje med strankami traja najmanj dva meseca od podpisa pogodbe oziroma vpisnega lista, razen če je z vodstvom Posredovalnice znanja EGO Lecta dogovorjeno drugače. Sporazum se prekine predčasno, če stranka Posredovalnico znanja EGO Lecta o odstopu od pogodbe na podlagi utemeljenih razlogov pisno obvesti na naslov: Posredovalnica znanja in umetnosti, Tržaška cesta 513b, 1351 Brezovica.

 1. člen

Če stranka želi predhodno preklicati dogovor o izobraževanju, to lahko stori šele po dveh mesecih od začetka poteka izobraževanja. Izpis iz programa je potrebno v pisni obliki najaviti vsaj trideset (30) dni pred želenim datumom prekinitve na naslov: Posredovalnica znanja in umetnosti EGO Lecta, Tržaška cesta 513b, 1351 Brezovica.

 1. člen

V času šolskih počitnic ali praznikov ura plesnih vaj odpade in se prestavi na naslednji teden.

 1. člen

Pridržujemo si pravico do spremembe urnikov.

 1. člen

Vsi plesni tečaji potekajo na posameznikovo lastno odgovornost.

 1. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tečajev reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bi bila mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. člen

Smatramo da so stranke, ki koristijo storitve Posredovalnice znanja EGO Lecta, seznanjene s splošnimi pogoji poslovanja Posredovalnice znanja EGO Lecta.

 1. člen

Pogodba vsebuje trinajst členov in je napisana v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran po en (1) izvod.

Skupinski pouk plesa, baleta, glasbenega vrtca in priripravnice ter nauk o glasbi izvajamo v sklopu podjetja:

EGO Lecta d.o.o.
Murnova cesta 4
1290 Grosuplje

AKCIJSKI CENIKI STORITEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 so objavljeni na spletni strani PZ EGO Lecta in veljajo od 1.5.22 do 31.8.2022. Za vse prijavljene po zadnjem datumu pričnejo veljati novi ceniki.